PROFESIONÁLNE A KVALITNÉ GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ SLUŽBY

O SPOLOČNOSTI

Firma AGEOMAR so sídlom v Liptovskom Mikuláši vznikla v roku 2006 a na slovenskom trhu pôsobí ako moderná geodetická spoločnosť. Hlavné poskytované služby v doterajšej histórií spoločnosti sú zamerané pri výstavbe diaľničných stavieb, ako činnosť autorizoaného geodeta a kartografa dozora stavby, ale aj výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa zhotoviteľa stavby. Svoje produkty a služby úspešne a v najvyššej kvalite ponúka aj na trhu katastra nehnuteľností.

SLUŽBY

 • Geodetické a kartografické činnosti pre stavebný dozor
 • Činnosti autorizovaného geodeta a kartografa stavby
 • Vytyčovanie líniových stavieb, stavebných objektov, technologických zariadení
 • Kontrolné merania počas výstavby
 • Vyhotovenie dokumentácie skutočnej realizácie stavby ku kolaudácií
 • Zameranie a spracovanie inžinierských sietí
 • Vyhotovenie geometrických plánov
 • Vytyčovanie hraníc pozemkov
 • Identifikácia a prešetrenie parciel
 • Účelové mapy veľkej mierky pre spracovanie projektovej dokumentácie
 • Tvorba digitálnych modelov terénu
 • Základné technické mapy závodov, diaľníc, miest